Właściwości mechaniczne kompozytów PET/SiO2

Streszczenie

Badania dotyczą wytworzenia w procesie wytłaczania kompozytów PET/SiO2 (o zawartości nanokrzemionki 1, 3, 5 i 7% wag.). Określono ich właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie σm i zginanie σfm, moduł sprężystości przy rozciąganiu Et i zginaniu Eρ wydłużenie przy zerwaniu εB, udarność αn i twardość), Wyniki badań nanokompozytów porównano z niemodyfikowanym PET oraz z PET, który przeszedł takie same procesy technologiczne jak wytworzone kompozyty (proces wytłaczania). Wykazano, że dodatek SiO2 do poli(tereftalanu etylenu) znacząco wpływa na zmianę właściwości mechanicznych osnowy. Z wytworzonych kompozytów najlepsze właściwości, w porównaniu z niemodyfikowanym PET posiadał kompozyt z 1% udziałem wag. nanokrzemionki (PET/1%SiO2).

Rodzaj
Publikacja
Przetwórstwo Tworzyw
Justyna Krzak
Justyna Krzak
Lider projektu